CF 934A A Compatible Pair
2020-2-8
·
hexWers

这题目是真的坑 用暴力的话,每一种情况都存到数组里,再排序, 但是,冒泡时间超限,希尔也超限,正面杠的sort也会超限,要改一点点,,,,,, 其实不用排序也可以做出来,刚开始就是在弄排序然后疯狂超限

#include<stdio.h>
#define ll long long
int main()
{
	ll i,j,n,m;
	ll a[1000],b[1000];
	while(~scanf("%lld %lld",&n,&m))
	{
		ll y=0;
		for(i=0;i<n;i++){
			scanf("%lld",&a[i]);
		}
		for(i=0;i<m;i++){
			scanf("%lld",&b[i]);
		}
		
		int t;
		ll max=-1e18;//负的数开大一点,连-1e17都是错误的
		for(i=0;i<n;i++)
		for(j=0;j<m;j++){
			if(a[i]*b[j]>max){
				max=a[i]*b[j];
				t=i;
			}
		}
		max=-1e18;
		for(i=0;i<n;i++)
		for(j=0;j<m;j++){
			if(i==t)continue;//代表被隐藏的那个数
			if(a[i]*b[j]>max){
				max=a[i]*b[j];
			}
		}
		printf("%lld\n",max);
	}
	return 0;
 } 

以上是AC的

以下就是超限的错误例子…

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
int main()
{
	ll i,j,n,m;
	ll a[1000],b[1000],c[1000];
	while(~scanf("%lld %lld",&n,&m))
	{
		ll y=0;
		for(i=0;i<n;i++){
			scanf("%lld",&a[i]);
		}
		for(i=0;i<m;i++){
			scanf("%lld",&b[i]);
		}
		
		int k=0;
		for(i=0;i<n;i++)
		for(j=0;j<m;j++)
		{
			c[k++]=a[i]*b[j];
		}
		sort(c,c+k);
		printf("%lld\n",c[k-2]);
	}
	return 0;
}